Юридична допомога
Каталог файлів
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:26

Головна » Файли » Юридична література

Гайворонський - Предмет і суб'єкти господарського права, 1994
[ Викачати з сервера (29.5Kb) ] 18.11.2011, 00:40

Гайворонський В.М. Предмет і суб`єкти господарського права: конспект лекцій.

-Харків: Укр. держ. юрид. акад.- 1994. - 28с.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

    УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

 

    В. М. Гайворонський

 

    ПРЕДМЕТ І СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

    Конспект лекцій

 

    Затверджено науково-методичною радою  академії

    Харків Україна 1994

    Навчальне видання

 

    В роботі використані чинне законодавство, сучасна юридична

    література.

 

    Призначається для студентів юридичних вузів.

 

    1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

    1.1. Предмет господарського права

 

    Процес переходу економіки України до ринку вимагає перегля-

    ду концепцій галузевого правового регулювання і відповідного

    законотворення. Це стосується як "традиційних" галузей права -

    цивільного, адміністративного, кримінального, так і господар-

    . ського.

 

    Господарське право можна розгледати р декількох аспектах:

    як галузь прала, як галузь законодавства, як науку і як нав-

    чальну дисципліну. І якщо з приводу визначення господарського

    законодавства, а тако'' науки господарського права і відповідної

    навчальної дисципліни особливих розбіжностей серед вчених до

    останнього часу не було, то   питання про господарське право як

    окремої галузі права було і залишається до цього часу спірним.

 

    С^ні вчені визначали господарське право, виходячи з розу-

    міння його предмета   як господарських відносин, що виникають у

    зв''язку зі здійсненням господарської діяльності /відносини по

    горизонталі/ та керівництвом нею /відносини по вертикалі - гос-

    поларсько-управліноькі відносини/ між-організаціями, а також

    між їх підрозділами та між цими підрозділами і організацією в

    цілому /внутрішньо-господарські відносини/. Це точка зору при-

    хильників розуміння господарського права як самостійної галуізі

    права.                                        .

 

    Було висунуто і концепцію господарського грава як комплекс-

    ної гадузі права''

 

    Предметом певної галузі права е та сукупність суспільних від-

    носин, яка регулюється нормами цієї галузі права.

    ^

 

    М., 1975.

    совре-

 

    Див. д Теоретические пробаеми хозяЙственного права. - М., 197

    С. 5-31; Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: история й совр

    менность // Правоведение. - 1992. -* 2.- С.ІОг-ІОЗ.

 

    Див.: ТолстойЮ.К. ПЕобяеми совершенствования хозяЙственного

    законодательства // Правовое регулирование хозяйственних от-

    ношений. - М., 1978. Ї С.31-50^

 

    ^^                      

 

    Дехто з вчених,- не визначаючи господарське право як комплекс-

    ну галузь прала, вважали, що нормативні акти, які регулюють гос-

    подарські відносини, складають комплексну галузь законодавства.

 

    З переходом економіки країни До ринку концепція господар-

    ського права, як уже зазначено, змінюється. Деякі вчені визна-

    чають його предглет як відносини господарювання, тобто відкосяни,

    що виникають при організації та здійсненні господарської діяль-

    ності.                                

 

    Заперечення Проти такого підходу до визначення предмета

    господарського права висувались як ще за існування командно-ад-

    міністративної системи, про що вже зазначалось, так і в тепе-

    рішній час.

 

    Розглянемо коротко ці заперечення. Всі правовідносини в

    власті організації господарства можуть бути поділені, на дум-

    ку В.А.Рахмиловича, на дві великі групи: 1/ вертикальні, тобто

    владовгдносини, я яких один з учасників наділений компетенцією

    з владного управління іншим учасником   цих відносин;   2/ гори-

    зонтальні, позбавлені ознак влади і підкорення, в яких взавмні

    права і обов''язки, здебільшого майнового характеру, виникають

    із договорів, правопорушень та інших юридичних фактів. Друга

    грі/па - це або безпосередньо самі товарно-грдшові відносини або

    похідні від них і ними обумовлені .відносини .

 

    Якщо ще можна зрозуміти такі висловлювання в умовах, коли

    товарно-грошові відносини не мали всеохоплюючого характеру,

    притаманного ринковій економіці, то навряд чи треба повторювати

    ці "постулати" в умовах переходу до ринкової економіки, коли

    товарно-грошовий характер поширюється і на вертикальні відноси-

    ни, коли і знавці адміністративного права ведуть мову про ад-

    міністративні договори, тобто договори вертикального типу, що

 

    ^ Див.: Яковлев В.Ф., Якушев В.Сд Правовне основи рерулирования

    хозяйственной деятельности. - Свердловск, 1979. - С. 15.

 

    Див. : Хозяйственний /торговий/ Кодекс Украйни /аванпроект/.

    Киев; Лонецк, 1992.       ,

 

    ^ Лив.: Рахмилович В.А. О хозяй&твздцомававе^ціїтях_^азви^аа__"

    хозяйственного законодательства // Сов.?ос-во й право. - 1989. -

    * 10. - С.48^9.

 

    АИН,, та.*лзсея і''іі,                         п п\^мп^п^* ^^^'"* ^і' у^^

    д^нского законодательства /К иетории многолетней дискуссии/

    // Гос-во й право. - 1992. - * 5. - С. 51.

 

    * Див.; Матвеев Т. К. Зкономцческая .реформа й кодификациягр^і-.

    д^нского законодательства /К ийториимногс-^-" -----

    // Гос-во й право. - 1992. - * 5. - С. 51.

 

    ^ знаходять все більше поширення на практиці як форма управлінсь- .

    кої діяльності.

 

    З іншого боку, важко погодитись з твердкенням, що при пе-

    реході зід планово-адміністративної до ринкової економіки гос-

    подарська діяльність стає діяльністю підприємнпцьной, що   й

    визначав новий зміст господарського права, яке стаа правом під-

    приємницької, діяльності.

 

    Як справедливо зазначається в спеціальній літературі, це

    лише на перший погляд здається, що ринкова економіка мав склада-

    тися з одних тільки коі.ієрційно орієнтованих ланок, а соціальні

    пріоритети слід реалізовувати виключно через перерозподіл і

    фінансування держаііннх програм . Однак таке уявлення суперечить

    реаліям сучасного ринкового господарства. Невід''пізіу частину та-

    кого господарства складає некомерційний сектор, який дозволяб

    ' компенсувати так знані недосконалості ринку. Некомерційне госпо-

    дарявання відрізняється від комерційного, підприємницького. Ос-

    таннє оріснтоване передусім на прибуток, який залежить від ко-

    ливань попиту. Некомерційна організація, здійснюючи госпап"рську

    діяльність,   те'' може одеркувати прибуток від неї, але вадишво,

    щоб це длк неї не перетворювалось на самоціль. Інакше вона не

    буде відповідати своєму призначенню: стабільно задовольняти ті

    потреби, які не повинні залежати від ринкової кон''іонктури /охо-

    рона здоров''я, освіта, наука і т.д./. Отож господарська діяль-

    ність, охоплюючи підприємницьку, до неї не зводиться. Дослідники

    "дальнього зарубіжжя" теж зазначають, що підприємницьке право -

    це важлива  частина /але лише частина/ господарського права.

 

    Можна навести і інші спроби. Замінити ціле -господарське

    право - його частиною. Так, В.В.ЧанкіН, визначаючи той факт, що

    В нових умовах життя набули розвитку саме господарські відносини,

    збагатилась їх правова база та виник в сучасному законодавстві

 

    Бахрах Д.Н. Вакнь?" вопросм надки административного права // Гос-

    во й право. - 1993. -Ж 2. - С. 37. Правда, тут викликає суі''ів

    адміністративно-правовий характер цич договорів. Виходячи з

    концепції господарського права, їх треба визнавати господарсько-

    правовими договорами.

 

    ^ Лаптев В. В. Хозяйственное право - право предпринимательсігоЯ дея-

    тельности // Там же. -* 1.- С. 36.

 

    ^ Див.: Якобсон Л. Й. Нек^иперческий сектор зцоцомики: проблеми пра-

    вового регулирования // Там же. - 1992. -* 3.- 0.41^

 

    ^ Хойер Вольфганг. Как долать бизнес в Европе. - М., 1991. - С. 2В.

 

    'новий суб''єкт господарських відносин - підприємець, який не нале-

    жигь до класичних суб''ектів цивільного права, автор вважає до-

    цільнішим сформувати нову галузь права, ніж пристосувати тради-

    ційні галузі до сучасних умоз. Такса галуззю, на думку автора,

    повинно стати торгове право, бо підприємець "по ряду сущест-

    венних признаков" нагадує купця в російській традиції торгово-

    го права.

 

    Далі адтор пише, що предметом торгового права е "обширней-

    піие коммерческие отнопієиия в сфера хозяйственной деятельности".

    А як же бути з іншою частиною в сфері господарської діяльності,

    з відносинами, які виникають не лише на стадії реалізації ви-

    робленого продукту, а й в процесі його виробництва, підготовки

    до нього, його здійснення? Виснопок напрошується сам собою. Тор-

    гове право теж не в змозі охопити всі господарські відносини.

 

    1.2. Система курсу господарського права

 

    Як видно з аищенаведеного, наукові спори довкола господар-

    ського права продовжуються і в умовах переходу до ринкової еко-

    номіки. І в цьому немає нічого дивного. Навпаки, в спорі, як

    кажуть, народшується істина. Але йпори не повинні переростати в

    заклики до заборон у науці. Так, Г.К.Матвсев в згаданій вище

    статті прямо пропонує заборонити науку господарського права,

    вимагаз, щоб цю наукову спеціальність було відмінено. Більше

    того, він пропонує відмінити також викладання цієї дисципліни

    в інститутах та університетах з посиланням на те, що всі пи-

    тання господарського права всебічно вивчаються в курсі цивіль-

    ного права. Та справа в тому, що в цьому курсі вони розгляда-

    ються лише з позицій регулювань відносин рівноправних сторін,

    в курсі ж господарського права ці питання пов''язуютьсяз гос-

    подарсько-управлінськими відносинами, тобто охоплюється весь

    комплекс правового регулювання господарської та підприємниць-

    кої діяльності. Такий курс необхідний майбутнім юристам, які

    будуть працювати в умовах ринкової економіки.

 

    Негативне ставлення до господарського права і пропозицію

    відмінити його як навчальну дисципліну Г.К.Матвеев мотивує ще Л

    відсутністю нових навчальних програм з цієї дисципліни. Що

 

    можна сказати з цього приводу? Треба розробляти такі програми.

    Уявляється, що така нова програма, або система курсу господар-

    ського права має спиратися, як і раніше, на традиційний поділ

    систем галузей права та їх навчальних курсів на загальну та

    осоо.чиву частини, в залежності від загального чи галузевого

    характеру певних норм або інститутів, тобто стосуються вони

    будь-якої господарської діяльності, чи окремих її видів. Зрозу-

    міло, що в залеіаіості від того, йдеться про господарське право

    як галузь права, галузь законодавства, галузь юридичної науки

    чи навчальної дисципліни, система буде ширшою чи вузчою.

 

    Не торкаючись системи господарського права як гачузі права,

    аупинимось на системі навчальної дисципліни. До її загальної

    частини слід віднести: поняття господарського права, його дже-

    рела, суб''екти, їх майнові права, деріііавне регулювання госпо-

    дарської- діяльності, народногоспойарські програми, індикативне

    планування, їх правова регламентація, планування господарської .

    діяльності підприємств, правовий режим підпривмницької діяльності,

    законодавство про оподаткув"ння, стимулювання державного розвитку

    виробництва та господарського обігу, правові засоби розвитку зма-

    гання, конкуренції суб''ектів господарської діяльності, антимо-

    нопольне законодавство, господарський ризик, банкрутство, інфор-

    мація та звітність в господарській діяльності, господарські зо-

    бов''язання, господарські договори, відповідальність   за їх пору-

    шення, фінансове забезпечення господарськрї діяльності, правове

    регулювання зовніиньоекономічної діяльності, захист прав суб''єк-

    тів господарської діяльності,    юридична служба в народному

    господарстві.

 

    До особливої частини відносять пі'чтаове регулювання окремих

    видів господарської діяльності. Зокрема, це правова регламента-

    ція реалізації продукції, купівля-продаж засобів виробництва,

    договір поставки та постачання енергетичних та інших ресурсів

    через приєднану мережу, правова регламентація інвестиційної

    діяльності  та капітального будівництва, виконання проектних та

    розвідувальних робіт, правове регулювання інноваційної діяль-

    ності та діяльності по виконанню науково-дослідниць'-чх і дослід-

    но-конструкторських робіт, правове регулювання діяльності, пов''я-

    заної з перевезенням вантажів.

 

    ЧанкинВ.В. Т^говое право: современнне тецденции // Гос-во

    и право. - 1993. - № г. - С. 57.

Повний текст можна завантажити у прикріпленому файлі,

згори тексту "Викачати з сервера"

Категорія: Юридична література | Додав: Vivat_Jus
Переглядів: 573 | Завантажень: 76 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz