Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:49

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ


м. __________________ "___" ____________ 20__ р.______________________________________________________________________,
(повне найменування юридичної чи П. І. Б. фізичної особи)
(далі - Довіритель), в особі ______________________________________________,
(посада та П. І. Б. особи, яка уповноважена укладати договір)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(статуту, положення, іншого документа)
з однієї Сторони, і _____________________________________________________,
(повне найменування юридичної чи П. І. Б. фізичної особи)
(далі - Повірений), в особі _______________________________________________,
(посада та П. І. Б. особи, яка уповноважена укладати договір)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(статуту, положення, іншого документа)
з другої Сторони, уклали цей Договір доручення (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Повірений зобов'язується за винагороду від імені та за рахунок Довірителя виконати такі юридичні дії, а саме - укласти договір купівлі-продажу товару з метою продажу його Довірителем.
1.2. Права і обов'язки за договором, укладеним Повіреним, виникають безпосередньо у Довірителя.
1.3. Довіритель надає Повіреному виключне (невиключне) право на укладення зазначеного в п. 1.1 Договору, яке є чинним на території України (окремої області чи інше).

2. Умови Договору

2.1. Повірений повинен виконати надане йому доручення згідно зі вказівками Довірителя. Порушення цих вказівок може мати місце, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах Довірителя, і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або ж не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому випадку Повірений повинен сповістити Довірителя про допущені відхилення від вказівок Довірителя, як це тільки стане можливим.
2.2. Повіреному, що діє як комерційний представник, Довірителем може бути надане право відступати в інтересах Довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен у розумний строк сповістити Довірителя про допущені відхилення. Право, зазначене у цьому пункті Договору, надається Повіреному шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.
2.3. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі, тільки якщо буде змушений до цього обставинами об'єктивного характеру та виключно з метою охорони інтересів Довірителя. Повірений, що передовірив виконання іншій особі, повинен негайно сповістити про це Довірителя. У цьому разі Повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника, а у разі неповідомлення Довірителя або неодержання його згоди Повірений несе відповідальність за дії замісника.
2.4. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного Повіреним.
2.5. Довіритель вправі припинити дію доручення на свій розсуд.
2.6. Повірений вправі відмовитися від виконання доручення виключно у випадку неможливості виконання доручення або якщо таке виконання буде невигідне для Довірителя.

3. Обов'язки Повіреного

3.1. Повірений зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу на таких умовах:
- найменування товару ____________________________________________;
- кількість товару ________________________________________________;
- місцезнаходження товару ________________________________________;
- строк поставки _________________________________________________;
- доставка здійснюється _________________________________ (продавцем (покупцем), вид транспорту);
- вартість товару _________________________________________________;
- порядок розрахунків за договором купівлі-продажу __________________.
3.2. Крім цього, Повірений також зобов'язаний:
3.2.1. повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;
3.2.2. після виконання доручення або в разі припинення цього Договору негайно повернути Довірителеві видану Повіреному довіреність, строк чинності якої не закінчився, і надати звіт у письмовій формі про виконання доручення разом із виправдними документами;
3.2.3. негайно після закінчення виконання доручення передати Довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення;
3.2.4. завчасно (не пізніше ніж за _____ календарних днів) повідомити Довірителя про його відмову від виконання доручення.

4. Обов'язки Довірителя

4.1. Довіритель зобов'язаний видати Повіреному належно оформлену довіреність на укладення договору, вказаного в п. 1.1 цього Договору.
4.2. Довіритель також зобов'язаний:
4.2.1. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;
4.2.2. відшкодувати Повіреному понесені витрати;
4.2.3. негайно прийняти від Повіреного усе одержане ним при виконанні доручення;
4.2.4. виплатити винагороду Повіреному;
4.2.5. завчасно (не пізніше ніж за ___ календарних днів) повідомити Повіреного про припинення ним доручення.
4.3. Якщо доручення припинене до моменту повного його виконання, Довіритель відшкодовує Повіреному понесені останнім витрати та виплачує Повіреному винагороду пропорційно до частини, у якій доручення було виконане. Це правило не застосовується до виконання Повіреним доручення після того, як він довідався або повинен був довідатись про припинення доручення.

5. Винагорода Повіреного

5.1. Довіритель за виконання Повіреним доручення сплачує йому винагороду в розмірі ____ % від суми договору, укладеного Повіреним згідно з п. 1.1 цього Договору. Виплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Повіреного протягом ___ календарних днів з моменту надання Довірителеві звіту Повіреного про виконання доручення.
5.2. Витрати Повіреного Довіритель компенсує разом з виплатою винагороди на підставі документів, що підтверджують витрати Повіреного.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
6.3. Припинення Довірителем доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих Повіреному припиненням цього Договору, крім випадку, за яким Повірений діяв як комерційний представник.
6.4. Відмова Повіреного від виконання доручення у випадках, передбачених цим Договором, не є підставою для відшкодування упущеної вигоди, крім випадків відмови Повіреного за таких умов, коли Довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси.
6.5. За несвоєчасну виплату винагороди Повіреному Довіритель сплачує пеню в розмірі ____ % від суми належної до сплати за кожний день прострочення.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8. Строк дії Договору та інші умови

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до "___" ____________ 20__ року.
8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
8.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
8.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.6. Повірений _______ статус платника податку на прибуток підприємств
(має, не має)
на загальних підставах.
8.7. Цей Договір припиняється за умови:
- скасування доручення Довірителем;
- відмови Довірителя або Повіреного від цього Договору;
- ліквідації або визнання банкрутом Сторони цього Договору (смерті Довірителя або Повіреного - фізичної особи чи визнання Довірителя або Повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім).
8.8. Якщо Повірений діє як підприємець, Сторона, яка відмовляється від Договору, має повідомити другу Сторону про відмову не пізніше як за один місяць до його припинення (Сторони можуть встановити більш тривалий строк).
8.9. Цей Договір складений українською мовою на ______ сторінках у _________ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

9. Місцезнаходження і реквізити Сторін


Довіритель:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________ / ______________/
(підпис)
М. П. Повірений:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________ / ______________/
(підпис)
М. П.Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 401 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz