Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:35

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР купівлі-продажу товарів
ДОГОВІР
купівлі-продажу товарів

м. ________________ "___" ____________ 200_ р.

________________________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Продавець") в особі ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та ___________________________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________, з другої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")
уклали цей Договір купівлі–продажу товарів (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити
_______________________________________________________________________________________
(вказати найменування та характеристики товару)
(надалі іменується "товар") за ціною ___________________________________________________ грн.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Продавець зобов'язаний:
- не пізніше _____________________ календарних днів з дня набрання чинності цим Договором передати Покупцю товар;
- забезпечити Покупця інструкцією з експлуатації (використання) товару та надати Покупцеві сертифікат якості на товар.
- Продавець надає гарантію якості товару протягом _______________ з моменту його передачі Покупцеві
2.2. Покупець зобов'язаний:
- прийняти товар і розрахуватися за нього не пізніше ___________________.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
.1. Оплата товару здійснюється Покупцем за визначеною п. 1.1 цього Договору ціною та у визначений п. 2.2 цього Договору строк шляхом ____________ _________________________________________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. Продавець несе відповідальність за якість товару. Якщо якість товару не відповідатиме ____________ (умовам договору, вимогам чинного законодавства тощо), Продавець зобов'язаний за вимогою Покупця сплатити останньому штраф у розмірі ___________, а також ліквідувати дефекти своїми силами та за свій рахунок в __________________-денний строк з моменту отримання відповідного повідомлення Покупця.
4.3. За затримання передачі (відвантаження) товару Продавець зобов'язаний за вимогою Покупця сплатити останньому пеню у розмірі _________________ грн. за кожний день прострочення передачі (відвантаження).
4.4. За прострочення здійснення розрахунку за товар Покупець зобов'язаний за вимогою Продавця виплатити останньому пеню у розмірі _______________ % від несплаченої суми за кожний день прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня).
4.5. За затримку приймання товару Покупець зобов'язаний за вимогою Продавця виплатити останньому штрафні санкції у розмірі _____________ % від вартості товару за кожний день прострочення.
4.6. Сторона, яка порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
4.7. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
4.8. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору, та закінчується ____________________________________.
5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.2. На момент укладення цього Договору Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
6.5. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
6.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_________________________
ПОКУПЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_________________________


ПІДПИСИ СТОРІН
За ПРОДАВЦЯ
Керівник _____________/________/

М. П. За ПОКУПЦЯ
Керівник _____________/________/

М. П.

Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 531 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz