Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 22.04.2018, 03:52

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР купівлі-продажу житлового будинку
ДОГОВІР
купівлі-продажу житлового будинку
м. ____________________ "___"____________ 20__ р.
Попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог чинного законодавства України, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно, на власний розсуд, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, з однієї сторони, _____________________________________________ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ), народився(-лась) в місті ________ ___________________ року, ідентифікаційний номер ____________________, що проживає за адресою: _____________________,
та ____________________________________________________, юридична адреса: ______________________________________________________________, в особі ______________________________________________________________________ (надалі - ПОКУПЕЦЬ) з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору та інші загальні положення

1.1. На умовах, передбачених цим договором, ПРОДАВЕЦЬ передає у власність, а ПОКУПЕЦЬ приймає придатний для використання за призначенням житловий будинок (надалі - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ) за N ____ (_____________), з відповідними побутовими спорудами, що знаходиться на вулиці _______________ в місті __________________, і зобов'язується сплатити за нього встановлену в договорі грошову суму.
1.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ належить ПРОДАВЦЮ на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого державним нотаріусом ________________ державної нотаріальної контори ___ ____________ ____ року по реєстру за N ____.
1.2.1. Право власності ПРОДАВЦЯ на зазначений житловий будинок зареєстроване в ___________________ бюро технічної інвентаризації ___ ____________ ____ року з внесенням запису до реєстрової книги N ___ за реєстровим N _____.
1.3. За вказаним правовстановлюючим документом ПРОДАВЦЮ належить право власності на цегляний житловий будинок жилою площею _________ (__________________________________________) кв. м, з наступними спорудами:
1.3.1. ______________________ N ________;
1.3.2. ______________________ N ________.
1.4. Відповідно до довідки-характеристики, що видана ____________________________ бюро технічної інвентаризації від ___ _____________________ ____ року за N _______, нежитлова площа відчужуваного житлового будинку складає _________ (______________________________) кв. м.
1.5. Земельна ділянка розміром ______ га, на якій розташований житловий будинок, надана ПРОДАВЦЕВІ у користування ____________________________ на підставі ___________________________________________________.
1.5.1. Разом із переходом права власності на ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ до ПОКУПЦЯ переходить право користування земельною ділянкою, зазначеною у пп. 1.5. цього Договору
1.6. Під забороною (арештом) відчуження згідно з Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відчужуваний житловий будинок не перебуває, що підтверджується довідкою від ___________ 20__ року за N _______, виданою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________________, та Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за N __________ від ___ ____________ ____ року.
1.7. Інформація про перебування належного ПРОДАВЦЕВІ та ПОКУПЦЕВІ майна під податковою заставою в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про податкові застави відсутня, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за N __________ від ___ ____________ ____ року.
1.8. За твердженням представника ПОКУПЦЯ він володіє достатньою інформацією про відчужуваний житловий будинок, задоволений його якісним станом, встановленим шляхом огляду до укладення цього договору.
1.8.1. Будь-яких недоліків або дефектів, що перешкоджали б використанню житлового будинку за призначенням, на момент огляду виявлено не було.
1.9. ПОКУПЕЦЬ погоджується прийняти зазначений житловий будинок в тому технічному стані, в якому він знаходиться на момент укладення цього договору.
1.10. Повноваження представника ___________________________________ м. ____________ ґрунтуються на Статуті релігійної громади, посвідченні за N ___, виданому ___________________________________________________________, та протоколі зустрічі ______________________________________________________ м. ___________ від ___ ____________ ____ року.
1.11. На придбання зазначеного житлового будинку є згода _____________ ______________________________________________________________________ м. ____________ (протокол від ___ ____________ ____ року).

2. Ціна договору та порядок проведення розрахунків

2.1. Продаж житлового будинку вчиняється за узгодженою між сторонами ціною, яка відповідає рівню звичайних цін і складає _______________ (________ _____________) гривень.
2.1.1. Сторони визначають, що вказана сума є еквівалентом ___________ (_________________) доларів США, виходячи з встановленого Національним банком України розрахунку офіційного валютного обмінного курсу 1 USD = ______________________ гривень*.
2.1.2. Зазначену суму, за винятком _______ (____________________) гривень, сплачених ПРОДАВЦЮ як передоплата за Попереднім договором про укладення договору купівлі-продажу житлового будинку з передоплатою, посвідченим приватним нотаріусом ____________________ нотаріального округу ________________________ ___ ____________ ____ року за реєстром N ________, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом трьох банківських днів перерахувати на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ N _______ у ________________________________
N __________.
2.1.3. Зазначена в цьому пункті договору сума продажу встановлена за домовленістю сторін, є остаточною і змінам не підлягає.
___________
* За загальним правилом зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні, проте ст. 524 ЦК допускає визначення сторонами грошового еквівалента зобов'язання і в іноземній валюті. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом (ч. 2 ст. 533 ЦК).

2.2. ПРОДАВЕЦЬ _____________________ підтверджує свій намір укласти договір на умовах, визначених в ньому, і, підписуючи його, погоджується з вищевказаним порядком проведення розрахунків з оплати вартості житлового будинку.
2.3. Загальна інвентаризаційна вартість ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ згідно з даними довідки-характеристики ____________________________________ бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від ___ _________ ____ року за N ______ складає _______ (______________ _____________) гривень __ копійок.

3. Виникнення права власності

3.1. Право власності на ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору.

4. Гарантії

4.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ є його особистою приватною власністю.
4.1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, набутий ним в порядку спадкування,
4.1.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ до укладення договору третім особам не відчужений, під заставою, в тому числі податковою, не перебуває, правами третіх осіб (право наймача, право довічного користування тощо) як в Україні, так і за її межами не обтяжений, не внесений до статутного капіталу господарських товариств, судового спору щодо нього не має, прихованих недоліків не має.
4.2. ПРОДАВЕЦЬ та представник ПОКУПЦЯ стверджують, що:
4.2.1. однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки;
4.2.2. правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
4.2.3. їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі;
4.2.4. договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину;
4.2.5. ціна продажу, зазначена в пункті 2.1 цього договору, відповідає їх дійсним намірам;
4.2.6. не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору.
4.3. ПРОДАВЕЦЬ також стверджує, що договір, який ним укладається, не є правочином, що вчиняється під впливом тяжкої для нього обставини і не вчинюється на вкрай невигідних умовах.
4.4. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується до ________ _______ _________________ року забезпечити зняття з реєстрації всіх осіб, зареєстрованих в житловому будинку, а також звільнити житловий будинок від речей домашньої обстановки та вжитку та іншого належного йому майна.
4.4.1. До моменту звільнення житлового будинку ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплачувати комунальні та інші платежі, при цьому в момент звільнення житлового будинку на підтвердження оплати зазначених платежів має подати відповідні підтверджуючі документи.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. Оплата витрат

6.1. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачуються ПРОДАВЦЕМ.
6.2. Вся решта платежів, необхідних для належного оформлення цього Договору, сплачується ПОКУПЦЕМ.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміст ст. ст. 182, 215 - 220, 225, 228 - 236, 257, 258, 261, 337, 668 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України, а також правові наслідки приховування дійсної вартості відчужуваного житлового будинку нотаріусом роз'яснено сторонам.
7.2. Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначених в пункті 7.1 статей Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез'ясованими для них, немає.
7.3. Цей договір є чинним з моменту його державної реєстрації.
7.4. Договір містить весь обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета цього договору, скасовує та робить недійсними всі інші зобов'язання та пропозиції.
7.5. Договір складено у трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса ________________ нотаріального округу ___________________ (місто ______, вул. _____________, ______), а інші два залишаються у Сторін.

Підписи сторін:
ПРОДАВЕЦЬ ______________ /_____________________________/

ПОКУПЕЦЬ _______________/_____________________________/


Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 1616 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz