Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:38

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ
ДОГОВІР ЛІЗИНГУ

м. ________________ "___" ___________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Лізингодавець") в особі ________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Лізингоодержувач") в особі _____________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір лізингу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. УМОВИ ЛІЗИНГУ
1.1. Лізингодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується набути у власність у _____________________ (далі Постачальник) та передати Лізингоодержувачу у лізингове користування наступне майно (об'єкт лізингу):___________________________________________________ вартістю __________________ (надалі іменується "Устаткування"), що відповідає вимогам, викладеним у Додатку N 1 "Заявка на устаткування", за обумовлену нижче лізингову плату на наступний строк: від ______________ до _______________.
Строк поставки Устаткування ______________________________________.
Місце поставки Устаткування ______________________________________.
1.2. Лізингоодержувач одержує право володіти Устаткуванням та використовувати його протягом усього строку лізингового користування, однак не має права відступити свої права, перевести свої обов'язки за цим Договором третій особі без письмової згоди Лізингодавця. У разі надання такої згоди Лізингоодержувач зобов'язаний повідомити Лізингодавцеві відомості про цю особу за формою і в строк, установлені Лізингодавцем.
1.3. Лізингодавець має право відступити свої права за цим Договором, повністю або частково на користь третьої особи без згоди Лізингоодержувача, але з повідомленням його про це.
1.4. Переоцінка (індексація) вартості Устаткування має місце у випадках, прямо передбачених чинним в Україні законодавством.

2. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ
2.1. Лізингоодержувач зобов'язаний сплачувати щомісячно, до __ числа поточного місяця, Лізингодавцеві лізингові платежі розміром _______________________________________ шляхом _______________________.
2.2. Розмір та умови сплати лізингових платежів можуть бути переглянуті Сторонами за їх домовленістю, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

3. ПОСТАВКА УСТАТКУВАННЯ
3.1. Усі витрати, пов'язані із отриманням Устаткування від Постачальника, транспортуванням його до місця використання, монтажем і введенням в експлуатацію, відносяться на рахунок Лізингоодержувача та здійснюються ним.
3.2. Лізингоодержувач зобов'язаний провести огляд Устаткування за місцем його використання і скласти разом з Лізингодавцем Акт приймання-передачі.
Якщо Лізингоодержувач відмовляється приймати Устаткування через наявність неусувних дефектів, що виключають нормальну експлуатацію Устаткування, він зобов'язаний письмово довести це до відома Постачальника та Лізингодавця і зазначити при цьому виявлені недоліки.
3.3. Якщо Лізингоодержувач, незалежно від причини, не надав Лізингодавцеві у двотижневий строк з дня прибуття Устаткування у місце використання Акт приймання-передачі і не заявив про наявність недоліків Устаткування, усунення яких неможливе, приймання Устаткування вважається таким, що відбулося.
3.4. Якщо Лізингодавець протягом ____________ не підпише наданий йому Лізингоодержувачем Акт приймання-передачі, Устаткування вважатиметься ненаданим Лізингодавцеві.
3.5. Лізингоодержувач користується гарантією на Устаткування, виданою Постачальником в порядку та на умовах, визначених в договорі поставки, який укладається між Постачальником та Лізингодавцем.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
4.1. Окрім інших визначених у цьому Договорі обов'язків Лізингоодержувач бере на себе наступні обов'язки:
а) прийняти та належним чином користуватися Устаткуванням, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього Договору, згідно з якими воно було передано, з урахуванням природного зносу та змін стану Устаткування;
б) своєчасно та в повному обсязі виплачувати лізингові платежі відповідно до умов цього Договору;
в) у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу Лізингодавця повернути йому Устаткування;
г) надавати Лізингодавцеві інформацію про технічний стан Устаткування та свій фінансовий стан за формою і в строк, встановлені Лізингодавцем. При необхідності Лізингодавець може вимагати цю інформацію повторно.
д) надавати Лізингодавцеві доступ для перевірки Устаткування та умов його експлуатації шляхом ______________________ в строк _________________;
є) у разі якщо Лізингоодержувач не реалізує своє право на продовження строку лізингового користування після закінчення строку цього Договору або на придбання Устаткування у власність, повернути Устаткування Лізингодавцеві у стані, зазначеному в цьому Договорі, шляхом __________________ в строк __________________;
ж) застрахувати Устаткування у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством на умовах, що викладені у ________________, в строк ___________________;
4.2. Лізингоодержувач бере на себе усі ризики, пов'язані із Устаткуванням з моменту __________________________________.
4.3. Після закінчення строку цього Договору Лізингоодержувач має право:
- повернути Устаткування Лізингодавцеві шляхом ____________________ в строк _______________;
- продовжити дію цього Договору (строк лізингового користування) шляхом _________________ в строк __________________;
- придбати Устаткування у власність на таких умовах ____________________ шляхом _______________ в строк _________________;
Про свій вибір Лізингоодержувач зобов'язаний повідомити Лізингодавця за півроку до закінчення строку цього Договору шляхом __________________.
4.4. Лізингоодержувач зобов'язаний утримувати Устаткування відповідно до рекомендацій Постачальника, підтримувати його у робочому стані, виконувати необхідний ремонт і своєчасне профілактичне обслуговування за свій рахунок шляхом _________________ в строк ____________________;
4.5. Лізингоодержувач не має права без письмового дозволу Лізингодавця ознайомлювати третіх осіб з конструкцією Устаткування, його технологічними характеристиками тощо.
4.6. Окрім інших, визначених у цьому Договорі прав, Лізингоодержувач має наступні права:
а) відмовитися від прийняття Устаткування, яке не відповідає умовам цього Договору, затримувати належні Лізингодавцеві платежі до усунення ним виявленого порушення умов цього Договору за умови попереднього повідомлення Лізингодавця;
б) вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні цього Договору.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
5.8. Лізингодавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Лізингоодержувача, якщо поставка Устаткування Постачальником є фізично або юридично неможливою та така неможливість не є наслідком винних дій (бездіяльності) Лізингодавця. У цих випадках при припиненні цього Договору Лізингодавець і Лізингоодержувач звільняються від взаємних обов'язків за цим Договором;

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
6.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ЛІЗИНГОДАВЦЯ
Керівник _____________/__________/

м. п. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

СТОРІН

За ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
Керівник ______________/__________/

м. п.

Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 462 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz