Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:21

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ЛІЗИНГУ ОБЛАДНАННЯ
ДОГОВІР
ЛІЗИНГУ ОБЛАДНАННЯ

м. ____________ "___" ______________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Лізингодавець") в особі _________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Лізингоодержувач") в особі _____________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оперативного лізингу обладнання (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Лізингодавець передає Лізингоодержувачеві‚ а Лізингоодержувач зобов'язується прийняти у користування на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості майна і який становить __________________________, наступне майно, що належить Лізингодавцеві на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із Лізингоодержувачем: ______________________________________ загальною вартістю ____________________________________________________
(надалі іменується "майно") та зобов'язується сплачувати Лізингодавцеві лізингові платежі.
2. МЕТА І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГУ
2.1. ____________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА
3.1. В строк _________________ після укладення цього Договору Лізингодавець передає майно Лізингоодержувачу шляхом _________________, що оформлюється відповідним Актом приймання-передачі, який складається в строк _________________________, та передає Лізингоодержувачу наступну документацію: _________________________________________.
3.2. Місцем передання майна за цим Договором є: _____________________.
3.3. Сторони погодились на наступний порядок використання амортизаційних відрахувань: ____________________________________________.
3.4. Сторони погодились на наступний порядок відновлення майна: ______________________________________________.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Майно вважається переданим Лізингоодержувачу з дати підписання Акта приймання-передачі в передбачений п. 3.1 цього Договору строк.


5. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. Лізингові платежі вносяться Лізингоодержувачем у наступному порядку (з урахуванням ПДВ та індексації):

200_ р. ______________________________________________ грн.
200_ р. ______________________________________________ грн.
200_ р. ______________________________________________ грн.
200_ р. ______________________________________________ грн.
200_ р. ______________________________________________ грн.

Усього: _______________________________________________ грн.

5.2. Внесення лізингових платежів Лізингоодержувачем здійснюється щоквартально рівними частками в розмірі 1/4 від річного платежу не пізніше ______ числа останнього місяця кварталу.
5.3. Лізингові платежі сплачуються в безготівковому порядку на поточний рахунок Лізингодавця.
5.4. Розмір лізингових платежів може бути змінений за домовленістю Сторін та в інших випадках‚ передбачених чинним законодавством України.
5.5. Всі витрати на утримання майна, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе Лізингодавець.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГОДАВЦЯ
6.1. Лізингодавець має право:
6.1.1. Здійснювати за власний рахунок контроль за умовами експлуатації та цільовим використанням майна Лізингоодержувачем згідно з умовами цього Договору шляхом ______________ в строк ________________.
6.1.2. Вимагати повернення майна та розірвання цього Договору, переданого в лізинг, якщо Лізингоодержувач не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків.
6.1.3. Вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності, відповідно до умов цього Договору.
6.2. Лізингодавець зобов'язаний:
6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе обов'язки перед Лізингоодержувачем щодо утримання майна (ремонт, технічне обслуговування тощо) відповідно до умов, передбачених Додатком N __ до цього Договору.
6.2.2. Прийняти майно від Лізингоодержувача після закінчення строку цього Договору шляхом _____________ в строк ________________.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
7.1. Лізингоодержувач має право:
7.1.1. Відмовитися від прийняття майна, якщо воно не відповідає умовам цього Договору, затримувати належні Лізингодавцеві платежі до усунення ним виявленого порушення умов цього Договору за умови попереднього повідомлення Лізингодавця шляхом __________ в строк ____________.
7.1.2. Вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні ним цього Договору.
7.2. Лізингоодержувач зобов'язаний:
7.2.1. Прийняти та належним чином користуватися майном, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього Договору, з урахуванням природного зносу та змін стану майна.
7.2.2. Своєчасно та в повному обсязі за погодженим з Лізингодавцем виплачувати лізингові платежі відповідно до умов цього Договору.
7.2.3. У разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу Лізингодавця повернути йому майно.
7.2.4. У строк _____________ надавати Лізингодавцю відомості про технічний стан майна та свій фінансовий стан шляхом ______________________.
7.2.5. Повернути майно Лізингодавцеві у стані, визначеному в п. 8.2 цього Договору.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ЛІЗИНГОДАВЦЮ
8.1. Після закінчення строку користування майном за цим Договором Лізингоодержувач зобов'язаний протягом ____________________ повернути майно Лізингодавцю за Актом приймання-передачі в ________________.
8.2. Майно повинно бути передано Лізингодавцю у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу.
8.3. У випадку‚ коли Лізингоодержувач здійснив за власний рахунок та за згодою Лізингодавця покращення‚ не відокремлювані без шкоди для майна‚ він має право після припинення цього Договору на відшкодування вартості цих покращень шляхом ____________ в строк _________________.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ___________________________________.
10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. У тій частині, в якій до цього Договору є застосовними положення про фінансовий лізинг, цей Договір регулюється Законом України "Про фінансовий лізинг".
11.2. На момент укладення цього Договору Лізингодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
Керівник ______________/__________/

м. п. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

СТОРІН

За ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
Керівник ______________/_________/

м. п.


Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 638 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz