Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:47

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР МІНИ
ДОГОВІР МІНИ

м. ________________ "___" ______________ 200_ р.

_________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 1") в особі _____________________________________
_______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та ______________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 2") в особі _____________________________________
_______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим Договором Сторона 1 зобов'язується передати у власність Стороні 2 такий товар ____________ (надалі іменується "товар 1"), а Сторона 2 взамін цього зобов'язується передати у власність Стороні 1 такий товар ______________ (надалі іменується "товар 2").
1.2. Якість товарів, які підлягають обміну за цим Договором, має відповідати:
товару 1 _________________________________________________________;
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )
товару 2 _________________________________________________________.
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 1
2.1. Сторона 1 зобов'язується передати Стороні 2 товар 1, а саме:
2.1.1. Найменування товару: _________________________________________.
2.1.2. Виготовлювач товару: __________________________ (м. ___________).
2.1.3. Місцезнаходження товару: ______________________________________.
2.1.4. Документи, що передаються разом із товаром: _____________________ _______________________________________________________________________.
2.1.5. Одиниця виміру кількості товару: ________________________________.
2.1.6. Загальна кількість товару: ______________________________________.
2.1.7. Асортимент: згідно з Додатком N 1 до цього Договору.
2.1.8. Підтвердження якості: _________________________________________.
(найменування відповідного документа)
2.1.9. Гарантійний строк _________ з моменту __________________________.
(виготовлення, передачі, експлуатації)
2.1.10. Комплектність: ______________________________________________.
(ГОСТ, ДСТУ, ТУ, інші вимоги)
2.1.11. Додаток до комплекту: ________________________________________.
2.1.12. Вилучення з комплекту: _______________________________________.
2.1.13. Строк передання: ______ з моменту ___________.
2.1.14. Ціна за одиницю товару: ______________________________________.
2.1.15. Загальна ціна: _______________________________________________.
2.1.16. Місце передання: _____________________________________________.
2.1.17. Тара і пакування: _____________________________________________.
2.1.18. Маркування: ________________________________________________.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 2
3.1. Сторона 2 зобов'язується передати Стороні 1 товар 2, а саме:
3.1.1. Найменування товару: _________________________________________.
3.1.2. Виготовлювач товару: ____________________________ (м. _________).
3.1.3. Місцезнаходження товару: ______________________________________.
3.1.4. Документи, що передаються разом із товаром: _____________________ _______________________________________________________________________.
3.1.5. Одиниця виміру кількості товару: ________________________________.
3.1.6. Загальна кількість товару: ______________________________________.
3.1.7. Асортимент: згідно з Додатком N 1 до цього Договору.
3.1.8. Підтвердження якості: _________________________________________.
(найменування відповідного документа)
3.1.9. Гарантійний строк _________ з моменту __________________________.
(виготовлення, передачі, експлуатації)
3.1.10. Комплектність: ______________________________________________.
(ГОСТ, ДСТУ, ТУ, інші вимоги)
3.1.11. Додаток до комплекту: ________________________________________.
3.1.12. Вилучення з комплекту: _______________________________________.
3.1.13. Строк передання: ______ з моменту ___________.
3.1.14. Ціна за одиницю товару: ______________________________________.
3.1.15. Загальна ціна: _______________________________________________.
3.1.16. Місце передання: _____________________________________________.
3.1.17. Тара і пакування: _____________________________________________.
3.1.18. Маркування: ________________________________________________.

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Документи на товар 1 та товар 2 передаються відповідно Стороною 1 чи Стороною 2 у місці передання товару одночасно з переданням товару.
4.2. Перехід права власності на відповідний товар відбувається в момент: ______________.
4.3. Перехід ризику випадкового знищення або пошкодження (псування) відповідного товару відбувається в момент: _____________________.
4.4. Відповідний товар повинен бути затарений та упакований Сторонами таким чином, щоб запобігти пошкодженню (псуванню) та (або) знищенню його на період поставки до приймання товару відповідною Стороною.

5. ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ
5.1. Передання (приймання-передача) відповідного товару здійснюється в місці передання і оформлюється Актом приймання-передачі.
5.2. Приймання відповідного товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається відповідним чинним законодавством України.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
6.2. Сторони за порушення цього Договору несуть наступну відповідальність:
- за _______________________ неустойка в розмірі ___.
(конкретне порушення)
- за _______________________ неустойка в розмірі ___.
6.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
6.4. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
6.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ПІДПИСИ

За СТОРОНУ 1
Керівник ______________/__________/

М. П.
СТОРОНА 2
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

СТОРІН

За СТОРОНУ 2
Керівник ______________/__________/

М. П.
Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 265 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz