Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:33

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР МІНИ
ДОГОВІР МІНИ
м. _______________ "___" _____________ 20__ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 1") в особі ____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 2") в особі ___________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона 1 зобов'язується у строк з "___" ____________ 20__ р до "___" ____________ 20__ р. передати у власність Сторони 2 майно (надалі іменується "Товар-1") відповідно до специфікації N 1 (Додаток N 1 до цього Договору), а Сторона 2 зобов'язується у строк з "___" ____________ 20__ р до "___" __________ 20__ р. взамін передати у власність Сторони 1 майно (надалі іменується "Товар-2") відповідно до специфікації N 2 (Додаток N 2 до цього Договору).
1.2. Якість товарів, які підлягають обміну за цим Договором, має відповідати:
1.2.1. Товару 1 ___________________________________________________;
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)
1.2.2. Товару 2 ___________________________________________________.
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)
1.3. Будучи Стороною цього Договору, кожна із Сторін є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує взамін.
1.4. Передання товарів за цим Договором здійснюється у _______________ на умовах ___________________.
1.5. В цьому Договорі під терміном "товар" розуміється залежно від контексту "Товар 1", або "Товар 2", а терміном "товари" позначаються Товар 1 та Товар 2.
1.6. Вимоги щодо упаковки і маркування товарів наведені в Додатку N _____ до цього Договору.

2. ЦІНА ТОВАРІВ
2.1. Ціна Товару 1 складає __________, а ціна Товару 2 складає ________.
2.2. Вартість тари, упаковки, маркування, зроблених у відповідності з умовами цього Договору, включається у ціну відповідно Товару 1 та Товару 2.

3. ПЕРЕДАННЯ ТОВАРІВ
3.1. Передача товарів за цим Договором повинна здійснюватися у строки, зазначені в Додатках N __ (для Товару 1) і N __ (для Товару 2) до цього Договору.
3.2. Кожна з Сторін має право достроково передати товар за умови отримання на це попередньої письмової згоди іншої Сторони.
3.3. Передача товару оформлюється Сторонами в строк ________ шляхом __________.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
4.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
4.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
7.8. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
СТОРОНА 1
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
ПІДПИСИ

За СТОРОНУ 1
Керівник ______________/__________/

м. п. СТОРОНА 2
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

СТОРІН

За СТОРОНУ 2
Керівник _____________/___________/

м. п.Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 342 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz