Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:13

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР МІНИ
ДОГОВІР МІНИ

м. ______________ "___" _____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 1") в особі ______________________________________
_______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та ______________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 2") в особі ______________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Договором регулюються правові відносини між Сторонами, що виникають з приводу взаємного безгрошового обміну на еквівалентній основі товарів, належних на праві власності Стороні 1, на товари, належні на праві власності Стороні 2.
1.2. На підставі цього Договору Сторона 1 передає у власність Стороні-2 товари на загальну суму ___ грн. згідно із специфікацією, що є додатком до цього Договору, в порядку і на умовах, що визначені у Додатку N _____ до цього Договору, в обмін на товари, вказані в п. 1.3 цього Договору.
1.3. На підставі цього Договору Сторона 2 передає у власність Стороні-1 товари на загальну суму ___ грн. згідно із специфікацією, що є додатком до цього Договору, в порядку і на умовах, що визначені у Додатку N ___ до цього Договору, в обмін на товари, вказані в п. 1.2 цього Договору.

2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
2.1. Сторони домовились про встановлення ними договірних цін на товари, які підлягають обміну за цим Договором. Перелік цін за видами товарів міститься в Додатку N ___ до цього Договору. Договірні ціни встановлені Сторонами задля обліку виконання зобов'язань Сторонами і можливості вирішення усіх інших питань, що потребують грошової оцінки зазначених товарів.


3. ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ
3.1. Товари відповідно до цього Договору передаються кожною із Сторін в тарі (упаковці), передбаченій державними стандартами, технічними умовами, і яка повинна забезпечити збереження товарів при їх транспортуванні і зберіганні. Тара (упаковка) має бути промаркована згідно із приписами чинного законодавства України та вимог, що звичайно ставляться.

4. ТЕХНІЧНА ТА ТОВАРОСУПРОВОДЖУВАЛЬНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ
4.1. Сторона, яка передає товари відповідно до цього Договору, забезпечує їх відповідною технічною документацією та товаросупроводжувальними документами.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
5.1. Сторона, яка передає товар, додає до нього Сертифікат якості.
5.2. Якість товарів, які підлягають обміну за цим Договором, має відповідати:
- товару, що передається Стороною 1 _________________________________
________________________________________________________________________;
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)
- товару, що передається Стороною 2 __________________________________
________________________________________________________________________.
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)
5.3. В разі виявлення Стороною при прийманні товарів відповідно до цього Договору, товарів, що не відповідають вимогам, встановленим цим Договором щодо їх якості, така Сторона має право протягом ___ днів отримати від іншої Сторони взамін таку ж кількість аналогічних (однорідних) товарів належної якості або за згодою Сторін інші товари рівної вартості. Обмін неякісних товарів здійснюється за рахунок Сторони, яка допустила передання неякісних товарів.
5.4. Кожна із Сторін здійснює приймання товарів, що надійшли до неї від іншої Сторони за кількістю і якістю згідно із вимогами чинного в Україні законодавства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
6.3. За прострочення у переданні товарів за цим Договором Сторона зобов'язується сплатити іншій Стороні неустойку у розмірі ___ від суми недопоставлених товарів за кожний день прострочення, але не більше ___ грн.
6.4. За відмову від приймання товарів Сторона сплачує іншій Стороні неустойку у розмірі ___, а також відшкодовує в повному обсязі спричинені такою відмовою збитки.
6.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
6.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
6.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ПІДПИСИ

За СТОРОНУ 1
Керівник ___________/___________/

м. п.
СТОРОНА 2
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

СТОРІН

За СТОРОНУ 2
Керівник ____________/____________/

м. п.Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 389 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz