Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:48

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ОРЕНДИ
ДОГОВІР ОРЕНДИ


м. ________________ "___" _______________ 200_ р.


________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,


та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування приміщення, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "приміщення‚ що орендується"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Адреса будинку‚ у якому знаходиться приміщення‚ що орендується: ______________________________________________________________________.

1.3. Загальна площа приміщення‚ що орендується: ________________ кв. м.

1.4. Номер кімнати: ______________. Поверх: ________________________.

1.5. Стан приміщення‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ______________ (наприклад, приміщення потребує поточного ремонту).

1.7. Вартість приміщення, що орендується, з урахуванням її індексації ___________________________.

1.8. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у приміщенні‚ що орендується: ____________________________________________.

1.9. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _____________________________ та про такий порядок відновлення приміщення‚ що орендується: _______________________________ .

1.10. Порядок, умови та строки повернення приміщення‚ що орендується, Орендодавцю Орендарем визначені в Додатку N __ до цього Договору.


2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Приміщення‚ що орендується‚ надається Орендарю для розміщення офісу.


3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

3.1. Приміщення та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом _____________ з дня набрання чинності цим Договором.

3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний виїхати із приміщення‚ що орендується‚ та підготувати його для передання Орендарю. Передання приміщення, що орендується, Орендарю оформлюється Актом приймання-передачі.

3.3. У момент підписання Акта приймання-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується‚ після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення‚ що орендується.


4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди приміщення‚ що орендується‚ складає ______ років з моменту прийняття приміщення‚ що орендується‚ за Актом приймання-передачі.


5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір місячної орендної плати з урахуванням її індексації складає: __________ грн. за 1 (один) кв. м.

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця не пізніше ___________________ числа кожного _________________ місяця.

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами шляхом _______________ в строк _____________________ лише у випадку зміни розміру комунальних платежів.

5.4. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на момент оплати.

5.5. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.

5.6. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно.

5.7. Інші види платежів‚ не узгоджені в цьому Договорі‚ Орендарем не оплачуються.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець зобов'язаний:

- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення‚ що орендується‚ на умовах цього Договору;

- забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний вхід до будинку‚ в якому знаходиться приміщення‚ що орендується;

- видавати Орендарю документи‚ які свідчать про укладення між Сторонами цього Договору‚ а також підтверджують місцезнаходження Орендаря, а саме: ___________ шляхом _______________ в строк ___________________;

- видавати у необхідній кількості за заявками Орендаря постійні та разові перепустки до будинку‚ де розміщене приміщення‚ що орендується, шляхом _______________ в строк _________________;

- за власний рахунок усувати несправності‚ пошкодження та наслідки аварій комунікацій у приміщенні‚ що орендується‚ які відбулися не з вини Орендаря в строк ______________.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати приміщення‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- утримувати приміщення‚ що орендується‚ у належному санітарному стані;

- дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення‚ що орендується з періодичністю ____________;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення‚ що орендується.

7.2. Орендар має право:

- користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в приміщенні‚ що орендується;

- обладнати та оформити приміщення‚ що орендується‚ на власний розсуд;

- здавати майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

- позначати своє місцезнаходження у приміщенні‚ що орендується‚ шляхом розміщення відповідних вивісок‚ вказівних табличок‚ рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення;

- установлювати замки на вхідні двері до приміщення‚ що орендується;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.


9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації (договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у випадку його укладання на сторок не менше ніж три роки).

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ______________________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
______________________________

ПІДПИСИ


За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник ______________/__________/


м. п.
ОРЕНДАР

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

СТОРІН


За ОРЕНДАРЯ

Керівник ______________/__________/


м. п.

Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (09.11.2011)
Переглядів: 386 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz