Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 27.04.2018, 09:33

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ОРЕНДИ КІМНАТИ ДЛЯ ОФІСУ
ДОГОВІР
ОРЕНДИ КІМНАТИ ДЛЯ ОФІСУ

м. __________________ "___" _______________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Орендар") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди кімнати для офісу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем Орендареві у строкове платне користування кімнати для розміщення офісу (надалі іменується "приміщення, що орендується"):
1.1.2. Адреса будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується: ______________________________________________________.
1.1.3. Загальна площа приміщення, що орендується: ______________ кв. м.
1.1.4. Номер кімнати: __________. Поверх ___________________________.
1.1.5. Стан приміщення, що орендується, на момент передання в орендне користування: ___________.
1.1.6. Недоліки приміщення, що орендується: ________________________.
1.1.7. Вартість приміщення, що орендується, становить _________________________.
1.2. В оренду за цим Договором також здається наступне майно, яке знаходиться у приміщенні, що орендується (надалі іменується "майно"): __________________________________________________.
1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _______________________________ і про такий порядок відновлення приміщення, що орендується, та майна: ___________________________________.

2. МЕТА ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ
2.1. Приміщення, що орендується, надається Орендарю для розміщення офісу.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ПРИМІЩЕННЯ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ТА МАЙНА В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ
3.1. Приміщення, що орендується, та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___________________ з моменту набрання чинності цим Договором.
3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець повинен звільнити приміщення, що орендується, та підготувати його до передання Орендареві.
3.3. Передання приміщення, що орендується, і майна здійснюється за Актом приймання-передачі, що підписується Сторонами та скріплюється їх печатками.
3.4. В момент підписання Акта приймання-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення, що орендується, після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення, що орендується.

4. СТРОК ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ
4.1. Строк орендного користування складає __________________________ років з моменту прийняття приміщення, що орендується, за Актом приймання-передачі.
4.2. Якщо жодна із Сторін в строк _________________________________ до закінчення строку цього Договору не заявить про намір його розірвати, цей Договір автоматично пролонгується на _______________________________ .

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. Розмір орендної плати за приміщення, що орендується, складає з урахуванням її індексації ________________________________________ грн. за 1 (один) кв. м. за кожен місяць орендного користування за цим Договором.
5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше _____________________________ числа кожного ________________ місяця.
5.3. Орендар зобов'язаний протягом ________________________ з моменту прийняття приміщення, що орендується, перераховувати орендну плату за _______________________________ авансом.
(строк)
5.4. Розмір орендної плати може переглядатися за взаємною згодою Сторін.
5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк в розмірі, що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати, визначений у п. 5.4 цього Договору, не застосовується в межах строку, на який було попередньо сплачено орендну плату.
5.6. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.
5.7. Всі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції на наданий у користування телефон.
5.8. Інші види платежів, не узгоджені за цим Договором, Орендарем не сплачуються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
6.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем приміщення, що орендується, у відповідності до умов цього Договору шляхом ______________.
6.2. Орендодавець за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення, що орендується, на умовах цього Договору;
- забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний вхід до будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується;
- видавати Орендарю документи, які свідчать про укладення між Сторонами цього Договору, а також підтверджують місцезнаходження Орендаря, в строк ________________;
- видавати у необхідній кількості за заявками Орендаря постійні та разові перепустки до будинку, де розташоване приміщення, що орендується, в строк ____________________;
- самостійно і за власний рахунок здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт приміщення, що орендується.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
7.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
- використовувати приміщення, що орендується, за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;
- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
- за згоди Орендодавця самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт приміщення, що орендується, протягом строку орендного користування;
- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову, добудову та перепланування приміщення, що орендується;
- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій приміщення, що орендується;
- безперешкодно допускати до приміщення, що орендується, представників Орендодавця з метою перевірки його використання у відповідності до умов цього Договору;
- утримувати приміщення, що орендується, у належному санітарному стані;
- дотримуватися протипожежних правил, а також правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електромереж.
7.2. Орендар за цим Договором має наступні права:
- користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку, а саме: _____________;
- обладнати та оформити приміщення, що орендується, на власний розсуд;
- здавати приміщення, що орендується, у суборенду за письмовою згодою Орендодавця;
- позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення;
- установлювати замки на вхідні двері до приміщення, що орендується;
- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ТА МАЙНА
8.1. Після закінчення строку орендного користування Орендар зобов'язаний передати Орендодавцю приміщення, що орендується, та майно протягом ____________________________ з моменту закінчення названого строку орендного користування за Актом приймання-передачі.
8.2. Протягом строку, визначеного у п. 8.1 цього Договору, Орендар зобов'язаний виїхати з приміщення, що орендується, та підготувати його до передання Орендодавцю.
8.3. В момент підписання Акта приймання-передачі Орендар передає Орендодавцю ключі від приміщення, що орендується.
8.4. Приміщення, що орендується, та майно повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані, в якому вони були передані в орендне користування з урахуванням нормального природного зносу.
8.5. Здійснені Орендарем за згодою Орендодавця окремі поліпшення приміщення, що орендується, стають власністю Орендодавця, а Орендар має право на відшкодування необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок орендної плати.
8.6. Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від приміщення або майна без їхнього пошкодження, Орендар має право на їх вилучення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
9.2. Орендар несе наступну відповідальність:
- у випадку прострочення по сплаті орендної плати - пеня в розмірі ________________________ % від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання приміщення, що орендується, - неустойка у розмірі _____________________________________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;
- за передачу приміщення, що орендується, або його частини в суборенду без письмової згоди Орендодавця - неустойка у розмірі ____________ .
9.3. Орендодавець несе наступну відповідальність:
- у випадку прострочення строків передачі Орендарю приміщення, що орендується, та майна - неустойка в розмірі ___________________________.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації (у випадку укладання його строком на три роки і більше).
10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації
10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ______________________________________.
10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець та Орендар є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій же самій формі, що й цей Договір.
11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ОРЕНДОДАВЦЯ
Керівник ___________/__________/

м. п.
ОРЕНДАР
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

СТОРІН

За ОРЕНДАРЯ
Керівник ____________/__________/

м. п.


Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 458 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz