Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 22.04.2018, 03:48

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

м. ______________ "___" ____________ 20__ року

__________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Орендодавець") в особі ________________________________
_____________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
_____________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Орендар") в особі ____________________________________
_____________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди транспортних засобів (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві в строкове, на строк _____________________, платне користування ___________________________ одиниць автомобілів марки _________________ з номерними знаками __________________________________ (надалі іменуються "автомобілі"), а Орендар зобов'язується прийняти названі автомобілі та використовувати їх виключно з метою ________________________ ______________________________________________________________________, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.
1.2. Технічний стан, ознаки, інші характеристики автомобілів, їх комплектність відображені в Додатку N ___ до цього Договору.
1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _____________________________ та про такий порядок відновлення автомобілів: __________________________________ .

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Орендодавець бере на себе наступні обов'язки:
- в строк ___ днів після набрання чинності цим Договором передати в орендне користування Орендарю визначені цим Договором автомобілі в належному технічному стані, який забезпечує їх нормальну експ¬луатацію, в ______________________. Передача транспортних засобів здійснюється за актом передавання-приймання, який підписується Орендодавцем і Орендарем та скріплюється їх печатками;
- за свій рахунок здійснювати капітальний ремонт автомобілів в строк ___________________ і на період виходу їх із експлуатації замінювати їх такою ж кількістю технічно справних автомобілів шляхом _____________________ в строк _________________ або відповідно зменшувати розмір орендної плати.
2.2. Орендодавець має право:
- раз на ___ здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням переданих в оренду автомобілів шляхом ______________ і вимагати від Орендаря негайного усунення допущених порушень;

- вимагати збільшення орендної плати при умові зміни вартості послуг _________________ і тарифів на __________________________;
2.3. Орендар бере на себе наступні обов'язки:
- використовувати автомобілі на умовах цього Договору та у відповідності до мети, визначеної у п. 1.1 цього Договору;
- своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;
- підтримувати автомобілі в технічно справному стані, за свій рахунок проводити їх ремонт (крім капітального) та нести затрати на їх експлуатацію;
- після закінчення строку цього Договору або після його дострокового розірвання не пізніше ____ календарних днів повернути автомобілі Орендодавцю в технічно справному стані на підставі акта передавання-приймання, який підписується Сторонами та скріплюється їх печатками.
2.4. Орендар має право:
- вимагати від Орендодавця проведення капітального ремонту таких, що вийшли з ладу, автомобілів і на час ремонту замінювати їх іншими або відповідно зменшити орендну плату;
- переважної купівлі автомобілів, що орендуються за цим Договором, при їх відчуженні Орендодавцем третім особам.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. Розмір орендної плати за цим Договором з урахуванням її індексації становить _____________ грн. за ____________.
3.2. Орендар сплачує орендну плату шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Орендодавця в такий строк: ______________________________.
3.3. Розмір, форма, порядок, періодичність та спосіб внесення орендної плати за цим Договором можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою Сторін.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.5. У разі виходу з ладу будь-якого з автомобілів або декількох автомобілів внаслідок порушення правил їх експлуатації чи інших умисних дій Орендаря останній відшкодовує Орендодавцю заподіяні цими діями (бездіяльністю) збитки в повному обсязі або ж за згодою Орендодавця проводить за свої кошти відновлювальний ремонт.
4.6. За прострочення у внесенні Орендодавцю орендної плати Орендар за кожний день прострочення відповідного платежу сплачує Орендодавцю пеню у розмірі ________ % від суми боргу.
4.7. За прострочення передання Орендарю автомобілів, які орендуються за цим Договором, Орендодавець сплачує Орендарю неустойку в розмірі ___ .
4.8. За прострочення повернення Орендодавцеві автомобілів, які орендуються за цим Договором, Орендар сплачує Орендодавцеві неустойку в розмірі ___ .

5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.
5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.2. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
6.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
6.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ОРЕНДОДАВЦЯ

Керівник _______________/____________/

м. п. ОРЕНДАР
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

СТОРІН

За ОРЕНДАРЯ

Керівник ________________/____________/

м. п.Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (09.11.2011)
Переглядів: 556 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz