Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 22.04.2018, 03:53

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ПОСТАВКИ
ДОГОВІР
ПОСТАВКИ

м. _______________ "___" ______________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,

та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 1.2 цього Договору (надалі іменується "продукція"), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити продукцію.
1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), визначаються специфікацією (надалі іменується "Специфікація"), що є Додатком N 1 до цього Договору.
1.3. Гарантійний строк щодо продукції, що є предметом поставки за цим Договором, складає ____________________________________________________.
1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.
1.5. Ризики, пов'язані з продукцією, несе ____________________________.
1.6. Момент виникнення права власності на продукцію у Покупця _____________________________________________________________________.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
2.1. Якість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати ___________________________________________________________.
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)
2.2. Постачальник зобов'язаний видати сертифікат на продукцію, який посвідчує відповідність названої продукції вимогам відповідних стандартів або технічних умов.
2.3 Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов'язковому маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів або технічними умовами.

3. ТАРА І ПАКУВАННЯ
3.1. Продукція пакується у тару відповідно до вимог відповідних стандартів або технічних умов, зазначених специфікації, що додається до цього Договору.
3.2. Кожна упакована частина продукції, що є предметом поставки за цим Договором, повинна мати маркування на тарі, упаковці або бирці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами.

4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І УМОВИ ПОСТАВКИ
4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу Покупця за цінами, що визначені чинними прейскурантами Постачальника та містяться в Додатку N __ до цього Договору. Дослідні зразки продукції оплачуються Покупцем за калькуляцією, розробленою Постачальником і погодженою із Покупцем шляхом ______________ в строк _________________.
4.2. Продукція відвантажується на адресу Покупця на умовах ____________________________________________.

5. СТРОК І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
5.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця щоквартально, в строк ___________, однаковими партіями. Детальний графік поставок за цим Договором міститься у _________________.

6. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
6.1. Усі розрахунки, передбачені цим Договором, здійснюються з використанням національної валюти України – гривні, у безготівковій формі, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
6.2. Розрахунки за цим Договором між Постачальником і Покупцем здійснюються у строк ____________(__________) з моменту __________________.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ
7.1. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. N П-6, та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року N П-7.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
8.2. Кількість продукції, недопоставленої Постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду.

9. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
9.1. Загальна вартість продукції визначається у розмірі ___________________________________.
(суму цифрами і прописом)

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
12.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
12.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
12.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
12.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
12.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
12.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ

За ПОСТАЧАЛЬНИКА
Керівник _______________/________/

м. п.
ПОКУПЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

СТОРІН

За ПОКУПЦЯ
Керівник _____________/________/

м. п.


Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 400 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz