Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:25

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ПОСТАВКИ
ДОГОВІР ПОСТАВКИ N ___

м. ________________ "___" ________________ 20__ р.

_______________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Постачальник") в особі _______________________________
____________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
та ___________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Покупець") в особі __________________________________
____________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ___________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поставки N ___ (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується передати Покупцеві у власність, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти й оплатити наступний товар: ______________________________________________________ (надалі іменується "товар").
1.2. Постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
1.3 Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.
1.4. Загальна кількість товару, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниці виміру товару та ціна одиниці виміру товару визначаються Сторонами у Специфікації, що є додатком N 1 до цього Договору.
1.5. Якість товару має відповідати _________________________________ і засвідчується Постачальником шляхом _____________________________.
1.6. Загальна ціна товару за цим Договором складає _____________________.
1.7. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов'язки Постачальника:
2.1.1. Постачальник зобов'язується передати товар Покупцеві у будь-який робочий день з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.
2.1.2. Передання товару Покупцеві здійснюється у __________________ (надалі іменується "місце поставки") в наступному порядку: ________________.
2.1.3. Товар вважається переданим Покупцеві з моменту його надання у розпорядження Покупця у повному обсязі у місці поставки (надалі іменується "дата поставки").
2.1.4. У разі передання Покупцеві товару, якість якого не відповідає вимогам, що визначені у цьому Договорі (надалі іменується "товар неналежної якості"), Постачальник зобов'язується за письмовою вимогою Покупця у розумний строк, але не пізніше ніж через ___ календарних днів з моменту отримання названої вимоги, безоплатно усунути відповідні недоліки товару, а якщо порушення вимог щодо якості товару носить істотний характер, то Постачальник зобов'язується за письмовою вимогою Покупця у розумний строк, але не пізніше ніж через ___ календарних днів з моменту отримання названої вимоги, замінити відповідний товар.
2.2. Обов'язки Покупця:
2.2.1. Покупець зобов'язується забезпечити своєчасне і належне приймання товару, що відповідає вимогам, визначеним щодо нього у цьому Договорі, і який був поставлений в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.
2.2.2. Покупець зобов'язується вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться до аналогічних дій, необхідні з його боку для забезпечення передання та приймання товару.
2.2.3. Приймання товару (за кількістю і якістю) здійснюється в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та у відповідності до чинного законодавства України.
2.2.4. У разі виявлення відхилень від вимог цього Договору щодо кількості та (або) якості товару Покупець зобов'язаний невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів зв'язку повідомити про це Постачальника.
2.2.5. Покупець зобов'язується сплатити загальну ціну товару на користь ____________________ (надалі іменується "третя особа") протягом трьох банківських днів з дати поставки шляхом переказу відповідних грошових коштів на поточний рахунок третьої особи, який визначений у цьому Договорі.
2.2.6. Вимагати виконання Покупцем його обов'язку, визначеного у пп. 2.2.5 цього Договору, вправі за цим Договором як Постачальник, так і третя особа.
2.2.7. У разі відмови третьої особи від її права вимагати виконання Покупцем його обов'язку, визначеного у пп. 2.2.5 цього Договору, Постачальник не позбавляється зазначеного права вимоги до Покупця, при цьому строк виконання такого обов'язку продовжується на ___ календарних днів.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
3.2. Постачальник за порушення обов'язку, визначеного у пп. 2.1.1 цього Договору, за вимогою Покупця зобов'язаний сплатити останньому штраф у розмірі ___ % від ціни непоставленої у строк частини товару.
3.3. Постачальник у разі передання Покупцеві товару неналежної якості за вимогою Покупця зобов'язаний сплатити останньому штраф у розмірі ___ % від ціни такого товару.
3.4. Покупець за порушення обов'язку сплатити загальну ціну товару за вимогою третьої особи чи Постачальника (у випадках, визначених цим Договором) за вимогою третьої особи або Постачальника зобов'язаний сплатити третій особі або Постачальнику пеню у розмірі ___ % від простроченої суми за кожен день прострочення.
3.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла виникненню або збільшенню збитків.
3.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
3.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.
3.8. У тій частині, що стосується права третьої особи вимагати виконання Покупцем його обов'язку, визначеного у пп. 2.2.5 цього Договору, третя особа наділяється відповідними правами Постачальника, визначеними у цьому розділі Договору.

4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
4.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
4.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 4.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
4.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
4.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
4.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
4.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.
4.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
4.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 4.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ________________________.
4.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
4.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
4.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 4.4 цього Договору.
4.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
4.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 4.6 та 4.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.
4.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 4.6 та 4.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується ___________________________________.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.8. Якщо третя особа повідомила Покупця про свій намір скористатися правом вимагати від останнього виконання його обов'язку, визначеного у пп. 2.2.5 цього Договору, то з моменту отримання зазначеного повідомлення Покупцем Сторони не вправі розірвати цей Договір або змінити його без згоди третьої особи.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2. На момент укладення цього Договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до інших осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.6. Переведення боргу Покупцем щодо його обов'язку, визначеного у пп. 2.2.5 цього Договору, допускається виключно за умови письмового погодження цього із третьою особою.
7.7. Право третьої особи вимагати виконання Покупцем його обов'язку, визначеного у пп. 2.2.5 цього Договору, не може бути відступлено іншій особі.
7.8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
7.10. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін та один для третьої особи.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Підписи

За ПОСТАЧАЛЬНИКА
Керівник _____________/____________/

м. п. ПОКУПЕЦЬ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

сторін

За ПОКУПЦЯ
Керівник _____________/____________/

м. п.
ТРЕТЯ ОСОБА

_______________________________

Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 427 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz