Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:23

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР поставки партії товарів
ДОГОВІР
поставки партії товарів N ___

м. ________________ "___" ______________ 20__ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та _____________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Покупець") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поставки партії товарів N ___ (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується передати Покупцеві товар, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується "товар"), який не обтяжений та щодо якого відсутні претензії третіх осіб, а Покупець зобов'язується прийняти зазначений вище товар і оплатити його вартість.
1.2. Найменування товару: _______________________________________________.
1.3. Виробник товару: ___________________________________________________.
1.4. Місцезнаходження товару: ___________________________________________.
1.5. Гарантійний строк продукції, які поставляються за цим Договором, становить ______________________________________.
1.6. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Одиниця виміру кількості товару: _______________________________.
2.2. Загальна кількість товару: ______________________________________.
2.3. Якість товару за цим Договором має відповідати ___________________
______________________________________________________________________.
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )
2.4. Підтвердженням якості товару зі сторони Постачальника є __________ ______________________________________________________________________.
2.5. Строк усунення Постачальником недоліків товару або заміни неякісного товару становить ______________ з моменту виявлення таких недоліків.
3. ЦІНА ТОВАРУ
3.1. Ціна за одиницю товару: ___________________, в т. ч. ПДВ: ________.
3.2. Загальна ціна партії товару: __________________, в т. ч. ПДВ: _______.
3.3. Ціна товару включає вартість доставки на склад Покупця.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Оплата за товар здійснюється наступним чином:
4.1.1. Передоплата в розмірі ___ % від загальної ціни, зазначеної в п. 3.2 цього Договору, повинна бути переказана Покупцем на поточний рахунок Постачальника, зазначений в розділі "Місцезнаходження та реквізити Сторін" цього Договору, протягом ___ банківських днів з дня набрання чинності цим Договором.
4.1.2. Остаточна оплата товару, що становить ___ % від загальної ціни, зазначеної в п. 3.2 цього Договору, сплачується у спосіб відповідно до підпункту 4.1.1 цього Договору протягом ___ банківських днів з дати отримання товару на склад Покупця.
4.2. Покупець повинен повідомити Постачальника про здійснення платежу в день переказу грошей, надіславши останньому відповідне повідомлення факсимільним зв'язком чи будь-яким іншим прийнятним способом, з якого недвозначно буде зрозумілим, що грошове зобов'язання Покупцем виконано.

5. СТРОК І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Товар повинен бути поставлений Покупцеві у повному обсязі протягом ___ з дати передоплати.
5.2. Перевезення здійснюється транспортом Постачальника та за рахунок останнього.
5.3. Пунктом доставки товару є склад Покупця, який знаходиться за адресою: ______________________________________________________________.
5.4. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити його пошкодження (псування) або знищення при транспортуванні.
5.5. Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця в момент ______________________________________.
5.6. Ризик випадкового знищення та пошкодження (псування) товару переходить від Постачальника до Покупця в момент ________________________.

6. ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ
6.1. Передання товару Постачальником Покупцеві здійснюється на складі Покупця за супровідними документами.
6.2. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю N П-6 та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю N П-7.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
7.2. Постачальник за цим Договором несе відповідальність за якість товару.
7.2.1. Якщо якість товару не буде відповідати вимогам, що висуваються до товару за цим Договором, Постачальник сплачує неустойку Покупцеві в розмірі ___ від загальної ціни неякісного товару, а також усуває недоліки товару своїми силами і за свій рахунок або замінює неякісний товар протягом ___ з дати отримання повідомлення Покупця.
7.3. За прострочення в переданні товару Покупцеві Постачальник сплачує неустойку у розмірі ____ за кожний день такого прострочення.
7.4. Покупець за необґрунтовану відмову від оплати товару сплачує неустойку у розмірі ___ від загальної ціни товару.
7.5. За порушення строків оплати товару Покупець сплачує пеню в розмірі ____ % від несплаченої суми за кожен день прострочення.
7.6. За затримку приймання товарів Покупцем останній сплачує неустойку у розмірі ___ за кожний день затримки приймання.
7.7. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
7.8. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
7.9. Сплата Стороною зазначених штрафних санкцій та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
8.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 8.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
8.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
8.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
8.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
8.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством Україні відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.
8.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
8.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 8.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ______________________.
8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
8.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 8.4 цього Договору.
8.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
8.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 8.6 та 8.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.
8.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 8.6 та 8.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.
10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ПІДПИСИ

За ПОСТАЧАЛЬНИКА
Керівник ________________/____________/

м. п.
ПОКУПЕЦЬ
________________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
________________________________

СТОРІН

За ПОКУПЦЯ
Керівник ________________/____________/

м. п.Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 827 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz