Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 25.04.2018, 15:25

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРУ
ДОГОВІР
ПОСТАВКИ ТОВАРУ N ___

м. _________________ "___" ______________ 200_ р.

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Постачальник") в особі ________________________________
_____________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та ____________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________
_____________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")
уклали цей Договір поставки товару N ___ (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується виготовляти та систематично поставляти і передавати у власність (повне господарське відання) Покупцю визначений цим Договором товар (надалі іменується "товар"), а Покупець зобов'язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату.
1.2. Найменування, одиниця виміру, загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим Договором, ціна за одиницю товару, його часткове співвідношення (асортимент, номенклатура), визначаються специфікацією (надалі іменується "специфікація"), що є Додатком N 1 до цього Договору.
1.3. Якість товару, що поставляється за цим Договором, має відповідати _____________________________________________________________________.
(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )
1.4. Загальна ціна товару за цим Договором становить _________________.
1.5. Постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
1.6. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ
2.1. Поставка товару за цим Договором здійснюється у такі строки: ______________________________________.
2.2. Відвантаження товару здійснюється ____________________________ _____________________________________________________________________.
(вказати спосіб відвантаження продукції Постачальником)
2.3. Товар передається в тарі і упаковці, що відповідає: ________________
_______________________________________________________________.
(стандарт, ГОСТ, ДСТУ, інша технічна документація)
2.4. Додаткові умови: ____________________________________________.

3. АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ
3.1. У випадку необхідності для Покупця змінити деякі позиції з асортименту товару, що поставляється за цим Договором, він зобов'язаний подати Постачальнику нову специфікацію для узгодження у строк ___________________ до настання нового строку (періоду) поставки.
3.2. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо Постачальник протягом ____________________ після її отримання не заявить письмово (поштовим відправленням, факсимільним зв'язком, телеграмою з повідомленням про вручення тощо) щодо неї свої заперечення.

4. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ
4.1. Підтвердженням якості та комплектності товару з боку Постачальника є ______________________________________________________.
(найменування документу про якість та комплектність товару)
4.2. Додаткові до комплекту вироби _______________________________ _____________________________________________________________________.

5. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
5.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що поставляється, протягом _________________________________________________________ з моменту _____________________________________.
5.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі, налагоджуванні та експлуатації, у період гарантійного строку виклик представника Постачальника обов'язковий.
5.3. Строк усунення недоліків або заміни товару (доукомплектовування) Постачальником становить визначається _________________________ з моменту виявлення дефектів.

6. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
6.1. Товар повинен бути поставлений Покупцю не пізніше _______ числа першого місяця відповідного періоду поставки згідно з графіком поставки (Додаток N ___ до цього Договору).
6.2. Постачальник має право на дострокову поставку кожної партії товару в межах періоду поставки з обов'язковим повідомленням Покупця про це в строк _______________ з моменту ___________________.

7. ЦІНА ТОВАРУ
7.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за цінами, що визначені за одиницю товару у специфікації.
7.2. Ціни в специфікації зазначені без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
8.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку протягом ____________ з моменту ____________________ (може бути передбачена передоплата).
8.2. Оплата здійснюється шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі.
8.3. Покупець повинен повідомити Постачальника про здійснення платежу в строк _______________ з моменту ________________________ шляхом _____________________________________________________________.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

9. УМОВИ ПОСТАВКИ
9.1. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.
9.2. Поставка здійснюється на умовах: ____________________________.
(вказати базис поставки за Інкотермс)
9.3. Перехід права власності на товар від Постачальника до Покупця відбувається в момент: _____________.
9.4. Перехід ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) товару від Постачальника до Покупця відбувається в момент: ____________.

10. МІСЦЕ ПОСТАВКИ
10.1. Місцем поставки товару Постачальником за цим Договором є: ___________.

11. ТАРА І ПАКУВАННЯ
11.1. Товар повинен бути затарений і упакований Постачальником таким чином, щоб не допустити пошкодження (псування) та (або) знищення його під час поставки до прийняття товару Покупцем.
11.2. Товар повинен бути затарений наступним чином: _______________.
11.3. Товар повинен бути упакований наступним чином: ______________.
11.4. Вартість тари та пакування входить (не входить) до ціни товару.
11.5. Порядок та строки повернення тари: __________________________.
11.6. Умови розрахунків при поверненні тари: ____________________ _____________________________________________________________________.

12. МАРКУВАННЯ
12.1. Товар повинен бути промаркований наступним чином: __________ _____________________________________________________________________.
(зазначається текст та/або малюнок маркування на тарі, або робиться посилання на стандарт, ГОСТ, ДСТУ)

13. ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ
13.1. Передання товару Постачальником та приймання товару Покупцем здійснюється в місці здійснення поставки, визначеному в п. 10.1 цього Договору.
13.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається відповідним чинним законодавством.
13.3. Отримавши товар, Покупець повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом ____________ з моменту __________________.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
14.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
14.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
14.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
14.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
14.2. Покупець за цим Договором несе наступну відповідальність:
за _____________________________ неустойка в розмірі ______________.
(конкретне порушення)
14.3. Постачальник за цим Договором несе наступну відповідальність:
за _____________________________ неустойка в розмірі ______________.
(конкретне порушення)
14.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків, визначених у _____ цього Договору Сторона, що допустила таке порушення, сплачує неустойку у розмірі _________________.
14.5. За порушення інших умов цього Договору Сторона, що допустила таке порушення, несе наступну відповідальність: __________________________.
14.6. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
14.7. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
14.8. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

15. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
15.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
15.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 15.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
15.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
15.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
15.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
15.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.
15.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.
15.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 15.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ______________________.
15.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
15.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
15.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 15.4 цього Договору.
15.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
15.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 15.6 та 15.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.
15.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 15.6 та 15.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
16.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

17. ДІЯ ДОГОВОРУ
17.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
17.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 17.1 цього Договору та закінчується _________________________________.
17.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
17.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
17.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
17.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
17.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
18.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
18.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
18.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
18.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків..
18.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
18.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
18.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
18.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ (ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ) СТОРІН

Покупець:
Місцезнаходження: _____________________________________________.
Поштова адреса та індекс: ________________________________________.
Телефон _________, телетайп ______________, факс _________________,
поточний рахунок N ___________________ в ________________________
_______________________________________________________________,
(найменування банківської установи)
МФО ___________________, КОД ________________________.
Кореспондентський рахунок банку Покупця: ________________________.
Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:
1. Для вагонних відправлень: _____________________________________.
2. Для контейнерів: ______________________________________________.
3. Для відправлення водним транспортом: __________________________.
4. Для відправлення повітряним транспортом: _______________________.
Постачальник:
Місцезнаходження: _____________________________________________.
Поштова адреса та індекс: ________________________________________.
Телефон __________, телетайп ______________, факс ________________,
поточний рахунок N ___________________ в ________________________
_______________________________________________________________,
(найменування банківської установи)
МФО ___________________, КОД ________________________.
Кореспондентський рахунок банку Постачальника: __________________.
Кореспондентський рахунок банку: _______________________________.
Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:
1. Для вагонних відправлень: ____________________________________.
2. Для контейнерів: _____________________________________________.
3. Для відправлення водяним транспортом: _________________________.
4. Для відправлення повітряним транспортом: _______________________.


За ПОКУПЦЯ
Керівник:
_____________/_______________/
м. п. За ПОСТАЧАЛЬНИКА
Керівник:
____________/______________/
м. п.

Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 2033 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
2  
Дякую

1  
Дякую.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz