Юридична допомога
Каталог статей
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Друзі сайту

Пошук

Пошук

Вітаю Вас, Гість · RSS 22.04.2018, 03:54

Головна » Статті » Договори

ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРУ В КРЕДИТ
ДОГОВІР
ПОСТАВКИ ТОВАРУ В КРЕДИТ N ____

м. _________ "___" ____________ 20__ р.

________________________________________________________, іменоване надалі Постачальник, в особі __________________________________, що діє на підставі _____________, з однієї сторони, і ____________________________, іменоване надалі Покупець, в особі ________________________, що діє на підставі _____________________________________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір N ___ від ____________(далі - Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язався передавати у власність Покупця товар, найменування, асортимент, кількість і вартість якого вказуються у Специфікаціях, що підписуються сторонами щомісяця та є невід'ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на передбачених цим Договором умовах.

2. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Кількість товару, що підлягає поставці, зазначається у Специфікаціях. Товар поставляється окремими партіями, обсяг і строк поставки яких визначаються сторонами на підставі письмових заявок Покупця, у межах зазначених у Специфікаціях найменування, асортименту і кількості. Кількість поставленого в одній партії товару визначається на підставі залізничних або товарно-транспортних накладних.
2.2. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів України та підтверджуватися сертифікатом якості виробника.

3. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна на товар установлюється в національній валюті України та вказується у Специфікаціях. Зазначена у Специфікаціях ціна товару не включає проценти за користування товарним кредитом, передбачені цим Договором.
3.2. Загальна сума Договору (без урахування процентів за користування товарним кредитом) становить ________________________ грн.

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
4.1. Умови поставки товару застерігаються сторонами у Специфікаціях, що є невід'ємною частиною цього Договору, відповідно до Інкотермс 2000.
4.2. Дата виконання зобов'язань Постачальника визначається відповідно до вибраних сторонами у Специфікаціях умов поставки згідно з Інкотермс 2000.
4.3. Поставка товару провадиться автомобільним або залізничним транспортом (вид транспорту зазначається у Специфікаціях). Реквізити вантажоодержувача вказуються у Специфікаціях.
4.4. У разі зміни реквізитів вантажоодержувача Покупець зобов'язаний повідомити Постачальника про такі зміни не пізніше ніж за _____, календарних днів до планованого відвантаження партії товару.

5. ОПЛАТА ТОВАРУ
5.1. Товар за цим Договором поставляється у кредит із розстроченням платежу. Оплата кожної поставленої Постачальником Покупцю партії товару здійснюється в такі строки:
5.1.1. ___ % вартості партії Покупець оплачує протягом ____ робочих днів з дня поставки;
5.1.2. _____ % вартості партії Покупець оплачує протягом ______ робочих днів з дня поставки;
5.1.3. _____ % вартості партії Покупець оплачує протягом ______ робочих днів з дня поставки.
5.2. З дня поставки товару і до дня оплати в повному обсязі поставленої партії товару на суму вартості товару нараховуються проценти в розмірі _____ % від вартості товару за кожен день розстрочення.
Такі проценти Покупець зобов'язаний сплачувати Постачальнику в строк, передбачений підпунктом 5.1.3 цього Договору.
5.3. Розрахунки за товар за цим Договором здійснюються простим банківським переказом на поточний рахунок Постачальника, зазначений у цьому Договорі.
5.4. Покупець зобов'язаний протягом одного дня з моменту здійснення кожного платежу повідомити про це Постачальника.
5.5. У платіжному дорученні на перерахування грошових коштів Покупець зобов'язаний зазначати дату і номер Договору, дату і номер товарно-транспортної або залізничної накладної на відвантаження товару, за якою здійснюється оплата, напрямок платежу (оплата вартості товару чи процентів).
5.6. На першу вимогу Постачальника Покупець зобов'язаний підписувати Акти звіряння взаємних розрахунків за Договором.
5.7. З дня поставки партії товару і до дня її оплати в повному обсязі Постачальнику належить право застави на цю партію товару.
5.7.1. Заставна вартість товару відповідає вартості товару, зазначеній у Специфікаціях.
5.7.2. Обтяження товару заставою за цим Договором підлягає реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Витрати, пов'язані з реєстрацією застави, здійснюються за рахунок Покупця.
5.7.3. Постачальник набуває права звернення стягнення на товар у тому випадку, якщо у строк, установлений цим Договором, Покупець не виконає своїх зобов'язань зі сплати чергового платежу за товар або процентів за розстрочення.
5.7.4. При частковому виконанні Покупцем своїх зобов'язань з оплати партії товару та процентів за розстрочення застава зберігається в повному обсязі.
5.7.5. Звернення стягнення на товар здійснюється за рішенням суду шляхом реалізації товару на публічних торгах.

6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ
6.1. Товар має відповідати: за кількістю - даним, зазначеним у транспортному документі (залізничній накладній); за якістю - сертифіката (паспорта) якості та цьому Договору.
6.2. З ініціативи та за рахунок Покупця може здійснюватися незалежна експертиза за якістю та кількістю товару.
6.3. Під час приймання товару як за кількістю, так і за якістю Покупець відповідно до правил перевезень вантажів, що діють на транспорті, зобов'язаний:
- перевірити, чи забезпечено збереження вантажу при перевезенні;
- у разі видачі товару без перевірки ваги вимагати від перевізника, щоб на транспортному документі було зроблено відповідну позначку;
- при виявленні невідповідності найменування та ваги товару даним, зазначеним у транспортному документі, а також невідповідності якості товару вимогам цього Договору - вимагати від перевізника складання комерційного акта (проставляння позначки на товарно-транспортній накладній або складання акта - при доставці автомобільним транспортом).
6.4. При відмові перевізника від складання комерційного акта Покупець зобов'язаний здійснити приймання товару в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. N П-6, та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 р. N П-7, у частині, що не суперечить умовам цього Договору.
6.5. У разі прийняття претензії щодо якості товару Постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар на товар належної якості. Усі витрати, пов'язані з поставкою та поверненням неякісного товару, несе Постачальник.
6.6. Товар, що поставляється за цим Договором, має супроводжуватися такими документами: ___
_________________________________________________________________________________________.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами умов цього Договору сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі порушення Покупцем строків перерахування платежів, передбачених цим Договором, Покупець на першу письмову вимогу Постачальника сплачує Постачальнику неустойку в розмірі % від не перерахованої у строк суми за кожен день прострочення.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Жодна зі сторін не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин непереборної сили, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, страйки, масові безлади і заворушення, акти і будь-які інші надзвичайні рішення органів державної влади та управління, що унеможливлюють виконання Договору, а також війни чи воєнних дій, які виникли після укладення Договору. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань у строк, установлений у Договорі, то цей строк пропорційно відсувається на час дії відповідної обставини.
8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язання, про настання, передбачуваний строк дії та припинення зазначених вище обставин зобов'язана негайно, однак не пізніше _______ днів з моменту їх настання та припинення, у письмовій формі повідомити іншу сторону. Факти, викладені в повідомленні, має бути підтверджено Торгово-промисловою палатою. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє права посилатися на будь-яку зазначену вище обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.
8.3. Якщо ці обставини та їх наслідки триватимуть понад 3 місяці, то кожна зі сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором. У цьому випадку жодна зі сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків, крім уже понесених витрат.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі розбіжності, що виникають у результаті або у зв'язку з цим Договором, мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. У разі якщо спори чи розбіжності не може бути вирішено шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в господарському суді за місцем знаходження відповідача.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до "___" ____________ 20__ року.
10.2. Сторони зобов'язані інформувати одна одну про зміну місцезнаходження, номерів телефонів, банківських реквізитів та зміну осіб, уповноважених укладати угоди або представляти сторони, протягом _____ робочих днів з дня настання перелічених подій.
10.3. Постачальник та Покупець мають статус платника податку на прибуток підприємства на загальних підставах за повною ставкою згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. N 283/97-ВР. У разі зміни статусу платника податку на прибуток підприємства у Постачальника чи Покупця сторони зобов'язані внести зміни до цього Договору протягом ______ днів.
10.4. Сторони зобов'язалися не розголошувати третім особам умови цього Договору та отриману у зв'язку з його виконанням інформацію. У разі порушення однією зі сторін умови про конфіденційність сторона, яка порушила, зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки, що виникли у зв'язку з таким порушенням, крім випадків розголошення інформації юридичним радникам, аудиторам сторін.
10.5. Особи, які підписали цей Договір, заявляють, що вони мають достатні повноваження на підписання цього Договору та взяття зобов'язань за юридичних осіб, яких вони представляють.
10.6. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін, кожен примірник на ____ сторінках.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник
___________________________________
___________________________________
___________________________________

М. П. Покупець
___________________________________
___________________________________
___________________________________

М. П.


Категорія: Договори | Додав: Vivat_Jus (10.11.2011)
Переглядів: 872 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz